Skawina miasto sercu miłe

Akademia Zwyczajnych Bohaterów

to projekt, który współfinansowany był ze środków finansowych Gminy Skawina.

Adresatami byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych uczących się w gminie Skawina.

 

 

Założenia Programu Akademia Zwyczajnych Bohaterów

 

         AZB to cykl bezpłatnych warsztatów TZA Art(C) dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w gminie Skawina. Warsztaty prowadzili profesjonalni pedagodzy z długoletnim doświadczeniem zawodowym. W słoneczne weekendy organizowane były biegi i gry terenowe pod opieką profesjonalnych sportowców. W trakcie pełnego treningu TZA ART odbywały się również zajęcia z doradcą zawodowym który  pomagał w wyznaczaniu drogi rozwoju edukacyjnego podopiecznych.

 

W powyższe zadania włączone zostały również zajęcia zapewniające bezpieczeństwo spędzania czasu wolnego poprzez:

 

 • zagwarantowanie podopiecznym możliwości właściwego i bezpiecznego
 • realizowanie swoich pasji w czasie wolnym;
 • monitorowanie sytuacji dziecka w obszarach: domowym, szkolnym i społecznym;
 • zminimalizowanie demoralizujących wpływów środowiska wynikających ze słabego
 • systemu rodzinnego;
 • zmniejszenie skali dewastacji psychicznej spowodowanej brakiem opieki nad dziećmi i młodzieżą;
 • wzmocnienie oddziaływania szkoły i innych środowisk w obszarze profilaktyki;

 

Stymulowanie rozwoju dziecka:

zwiększenie motywacji do nauki poprzez

 • wzrost samoświadomości
 • poznanie swoich mocnych i słabych stron, ukierunkowanie rozwoju osobistego na mocne strony związane z przyszłą drogą zawodową
 • uzyskanie przez dzieci lepszych wyników w nauce;
 • zmniejszenie zaległości w nauce;
 • zwiększenie w dzieciach poczucia własnej wartości;
 • zmniejszenie dysproporcji w zakresie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne
 • zapoznanie dzieci z zasadami życia społecznego, rozwinięcie u dzieci umiejętności porozumiewania się z otoczeniem w sposób bezpieczny i konstruktywny w różnych sytuacjach;

 

Wsparcie rodziców:

Modelowanie w rodzicach dzieci konstruktywnych sposobów nawiązywania kontaktu z nimi i rozwiązywania ich problemów, przybliżanie rodzicom potrzeb, zainteresowań dzieci poprzez angażowanie ich w pracę placówek.

 

Rezultatem tych działań będzie wsparcie umiejętności takich jak:

 •  rozwój kompetencji społecznych grup narażonych na wykluczanie, podniesienie samooceny,
 • zachęta do podejmowania świadomych prób budowania więzi emocjonalnych,
 • zwrócenie uwagi na posiadane potrzeby emocjonalne,
 • wzbudzenie potrzeby rozwijania kontaktów społecznych, zmiana nastawienia do otoczenia oraz wygenerowanie chęci podjęcia zmiany.

Osiągnięciu powyższych rezultatów mają służyć następujące działania:

 

1.Trening umiejętności zachowań prospołecznych, które ujęte są w bloki następujących zagadnień:

 • podstawowe umiejętności prospołeczne: słuchanie, rozpoczynanie rozmowy,prowadzenie rozmowy, zdawanie pytań, dziękowanie, przedstawianie się, przedstawianie innych osób, mówienie komplementów,
 • nauka zastosowania podstawowych umiejętności prospołecznych: proszenie o pomoc, przyłączanie się, udzielanie instrukcji, wykonywanie poleceń, przepraszanie, przekonywanie innych,
 • umiejętności emocjonalne: znajomość własnych uczuć, wyrażanie swoich uczuć, rozumienie uczuć innych osób, radzenie sobie z czyjąś złością, wyrażanie sympatii i miłości, radzenie sobie ze strachem, nagradzanie samego siebie,
 • alternatywne umiejętności wobec agresji: proszenie o pozwolenie, dzielenie się czymś, pomaganie innym, negocjowanie, stosowanie samokontroli, obrona własnych praw, reagowanie na zaczepki, unikanie kłopotów z innymi, unikanie bójek.
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem: składanie skargi, odpowiadanie na skargę,radzenie sobie ze wstydem (zakłopotaniem), radzenie sobie z pominięciem (odrzuceniem), stawanie w obronie przyjaciela, reagowanie na namawianie, reagowanie na niepowodzenia, radzenie sobie ze sprzecznymi informacjami, radzenie sobie z oskarżeniem, przygotowanie do trudnej rozmowy, radzenie z presją grupy,
 • umiejętność planowania: decydowanie o podjęciu działań, ustalenie przyczyny problemu, wyznaczenie celu, określanie swoich możliwości, zbieranie informacji,
 • szeregowanie problemów według ich znaczenia, podejmowanie decyzji, koncentrowanie się na zadaniu.

 

2.Trening kontroli złości (emocji) polega na:

Przygotowaniu przez trenującą młodzież na każdą sesję opisu niedawnych sytuacji, które powodowały złość. Trening oparty jest na bezpośrednich doświadczeniach uczestników zajęć.

Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy:

 • identyfikują czynniki wyzwalające złość,
 • uczą się rozpoznawać sygnały wskazujące na podwyższony stan napięcia emocjonalnego
 • uczą się używać technik służących do zmniejszania poziomu gniewu,
 • uczą się stosowania technik nagradzania siebie za nieagresywne zachowania,

Schemat tych zajęć polega na analizie:

 • wyzwalaczy (zewnętrzne i wewnętrzne),
 • sygnałów świadczących o wzroście napięcia emocjonalnego,
 • monitów służących do opanowania chaosu intelektualnego,
 • reduktorów złości, gniewu,
 • samooceny
 • nagradzania siebie za opanowanie wybuchu agresji,
 • użycia właściwej dla sytuacji umiejętności prospołecznych.

 

3. Trening zasad etycznych

Są to procedury uczące właściwej hierarchii wartości,sprawiedliwości, rozumienia złożonych społecznych problemów wymagających liczenia się z prawami innych osób i uwzględniania potrzeb i praw innych osób. Składa się na to 30 scenek, np.: „Kradzież sklepowa”, „Użycie LSD”, „Dealer narkotyków”, „Ratowanie życia”

Trenerzy:

Rafał Aleksandrowicz – Wieloletni nauczyciel, doświadczony psycholog, terapeuta, specjalista ds. motywacji, wizerunku oraz uczenia się. Pasjonuje się wyzwaniami w Edukacji jakie nauczycielom stawia „trudna” młodzież. Pełen zachwytu marzyciel i wizjoner. Od wielu lat prowadzi działalność związaną ze świadczeniem usług neurorehabilitacyjnych oraz badaniami nad nowymi sposobami komunikacji człowieka z maszyną. Realizator szkoleń z w edukacji, służbach mundurowych, jednostkach naukowych oraz przedsiębiorstwach. Naukowo związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, NeuroSky INC, Klastrem LifeScience Kraków, Massachusetts Institute of Technology w Bostonie USA, National Institute for Subatomic Physics w Amsterdamie oraz University of Amsterdam (UVA). członek Biofeedback Fundation of Europe oraz Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback. Dzięki pracy edukacyjnej i szkoleniowej przez ostanie 15 lat przeprowadził ponad 6.000 godzin szkoleniowych certyfikując ponad 10.000 nauczycieli, rodziców i uczniów. Koordynator wielu programów terapeutycznych i warsztatowych realizowanych min. przez Galicyjskie Centrum Edukacji, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji i Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Ukończył specjalistyczne szkolenia w nurcie Terapii Poznawczo-behawioralnej, Terapii Eriksonowskiej oraz Systemowej. Trener m.in. programu Szkoła dla Rodziców,

Trener Zastępowania Agresji TZA ART. Uczestnik i prelegent wielu konferencji. Specjalista Terapii Behawioralnej w szczególności dzieci z Całościowym Zaburzeniem Rozwoju – Autyzmem. Prywatnie ojciec wspaniałych chłopaków i mąż niepowtarzalnej żony, zapalony turysta i nieustraszony motocyklista.

(referencje na stronie : http://edumaniak.eu)

 

Katarzyna Czaczuń – pedagog, ze specjalizacją z resocjalizacji od 14 lat pracujący z młodzieżą w jednej z największych w Krakowie szkół integracyjnych. Ukończyła studia podyplomowe z doradztwa zawodowego i od 6 lat pracuje również jako doradca zawodowy w szkołach. W zakresie doradztwa zawodowego współpracowała z Krakowską Akademią oraz Wyższą Szkołą im. Jańskiego, uczestnicząc w kilku projektach zakończonych wydaniem testów dla doradców zawodowych. Jest certyfikowanym trenerem warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadziła szkolenia nauczycieli jako trenerka Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji, realizując zamówienia dla ORE w kilku powiatach. Od 2007 roku prowadzi grupy socjoterapeutyczne dla dzieci w Zespole do spraw Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych w Wieliczce. Aby doskonalić swoją pracę przeszła kurs w Szkole Terapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie w zakresie pracy z dziećmi z ADHD oraz zaburzeniami opozycyjno –buntowniczymi. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zarządzania w oświacie i pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia STOG.

 

Marcin Jurczenko – rocznik 1976, pedagog. Pedagog, absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Prewencji kryminalnej i profilaktyki społecznej. Aktualnie aplikuje na prowadzony w Akademii Górniczo-Hutniczej kierunek „Mediacje – alternatywne metody rozwiązywania sporów”. Zamiłowanie do profilaktyki rozwijał w Straży Miejskiej Miasta Krakowa, którą opuścił w 2012 roku w stopniu kierownika referatu profilaktyki i rozpoczął pracę w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu rozpoznawania dziecka krzywdzonego, pomocy osobom dotkniętym przemocą, edukacji dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych itp. W 2009 roku odebrał z rąk Prezydenta Krakowa przyznawaną funkcjonariuszom Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej nagrodę za szczególne osiągnięcia i zasługi dla ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa. Uhonorowany w 2011 roku przez Radę Dzielnicy VI w Krakowie medalem z okazji 20-lecia powstania krakowskich dzielnic. Obecnie zatrudniony na stanowisku pedagoga Szkoły Podstawowej nr 90 z Oddziałami Integracyjnymi. W pracy dużą wagę przykłada do kształtowania wśród uczniów pasji sportowej.

 

opracowanie: mgr Rafał Aleksandrowicz

Skawina - miasto otwarte na młodzież