• Sprawozdanie merytoryczne STOG, 2015 r.
  01/08/16 Bez kategorii # , , , ,

  Sprawozdanie merytoryczne STOG, 2015 r.

  Stowarzyszenie STOG 

  Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia STOG

  za 2015 rok

   

   

   

  Stowarzyszenie STOG

  Ul. Wilgotna 4

  30-662 Kraków

  Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia: 25.06. 2015

  Numer KRS: 0000564704

  Regon: 36192770500000

  Numer konta: 80 1750 0012 0000 0000 3067 2682

  obsługiwane przez Raiffeisen Bank Polska SA Bankowość Detaliczna w Warszawie

  Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa

  Organizacja posiada również w ramach rachunku głównego cztery subkonta, wykorzystywane
  w celach prowadzenia transparentnej rachunkowości.

   

  Obsługa księgowa stowarzyszenia odbywa się na podstawie Umowy prowadzenia księgi handlowej zawartej w dniu 01.10.2015 między Stowarzyszeniem STOG a biurem obsługi księgowej w Krakowie PRO CALCULO ANNA GAWLIK, ul. Wenecja 5/5, 31-117 Kraków

   

  Zarząd Stowarzyszenia:

  Prezes Stowarzyszenia STOG: Katarzyna Czaczuń

  Wice – Prezes Stowarzyszenia STOG: Maja Spychaj-Kubacka

  Skarbnik Stowarzyszenia STOG: Marcin Jurczenko

  Sekretarz Stowarzyszenia STOG: Agnieszka Nietresta – Zatoń

   

  Cele statutowe Stowarzyszenia:

  Celem głównym Stowarzyszenia są działania na rzecz wniesienia, wypracowania wartości dla dobra ogólnego w szczególności w sferze: kultury, sztuki, edukacji, ochrony dóbr kultury
  i dziedzictwa lokalnego i narodowego, tolerancji,  kultury fizycznej, sportu, ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia, arteterapii i rehabilitacji, dialogu międzypokoleniowego
  i międzykulturowego oraz partycypacji społecznej, pomocy społecznej, działalności charytatywnej
  i dobroczynności. [ Statut, Roz. II Cele Stowarzyszenia i sposoby działania, § 6]

   

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez :

  1. tworzenie, realizację i promocję autorskich projektów mających charakter edukacyjny (nauka szkolnictwo, oświata i wychowanie ) i/lub szkoleniowy i/lub rekreacyjny dla dzieci
   i młodzieży (w tym: dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych) oraz dorosłych (w tym: seniorów i osób niepełnosprawnych), a także dla grup mieszanych wiekowo (integracja międzypokoleniowa);
  2. tworzenie, realizację i promocję autorskich projektów z dziedziny szeroko pojętej kultury, sztuki, (w tym sztuki użytkowej, sztuki audiowizualnej, ludowej, naiwnej – outsider, art brut), ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwoju tolerancji, dialogu międzykulturowego  oraz  etyki – in.: upowszechnianie postaw humanitarnych ponad podziałami społecznymi, politycznymi, religijnymi;
  3. tworzenie, realizację i promocję autorskich projektów z dziedziny szeroko pojętej kultury fizycznej, sportu, ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia, arteterapii i rehabilitacji skierowanych do w/w potencjalnych adresatów działań Stowarzyszenia;
  4. tworzenie, realizację i promocję autorskich projektów z dziedziny szeroko pojętej pracy
   i pomocy społecznej, integracji społecznej, działalności charytatywnej i dobroczynności;
  5. tworzenie, realizację i promocję autorskich projektów w obrębie animacji kultury w społecznościach lokalnych, wzmacnianie postaw partycypacji społecznej;
  6. w ramach kompetencji Członków Stowarzyszenia udział w realizacji projektów, na których realizację zgłaszają zapotrzebowanie placówki oświatowe, dydaktyczne, wychowawcze, kulturalnie i inne;
  7. opracowywanie, realizację i promocję projektów mających charakter edukacyjny lub rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
  8. działalność wspierającą aktywizację społeczną i rozwój kompetencji społecznych dzieci
   i dorosłych, w tym także seniorów, osób niepełnosprawnych i osób objętych programami pomocy poprzez organizowanie doradztwa, szkoleń, staży, poradnictwa i form wsparcia;
  9. działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej;
  10. działalność na rzecz wzbudzania empatii do osób narażonych na wykluczenie społeczne, szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych, skierowaną do w/w potencjalnych adresatów działań Stowarzyszenia;
  11. podtrzymywanie i upowszechnianie postaw poszanowania dla różnych kultur i tradycji;
  12. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi;
  13. współpracę z samorządami;
  14. współpracę z wybranymi placówkami oświatowo – kulturalnymi (szkoły, uczelnie, domy
  15. kultury, teatry, galerie, muzea i inne);
  16. współpracę z wybranymi placówkami ochrony zdrowia oraz systemów ochrony zdrowia;
  17. działalność na rzecz poprawy losu zwierząt, w tym tworzenie funduszy pomocowych;
  18. promocję i organizację wolontariatu;
  19. organizowanie różnych form wypoczynku związanych z edukacją, kulturą, sztuką, sportem
   i innymi określonymi w Statucie dziedzinami działań Stowarzyszenia;
  20. prowadzenie prac badawczych w określonych w statucie Stowarzyszenia dziedzinach, służących realizacji projektów;
  21. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym e-booki;
  22. działalność producencką: organizowanie wystaw, wydawanie publikacji okolicznościowych, produkcja i eksploatacja spektakli teatralnych, filmów, pokazów prac warsztatowych, koncertów, imprez otwartych i zamkniętych, gal, bali dobroczynnych, konkursów, konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych, wyjazdów studyjnych, rezydencji artystycznych i innych, w tym zagranicznych, związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia;
  23. rękodzielnictwo, promowanie rękodzieła, wytwarzanie produktów regionalnych
   i związanych z marką stowarzyszenia;
  24. tworzenie funduszy pomocowych dla osób w trudnych sytuacjach życiowych i zdrowotnych;
  25. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych poprzez pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych wspomagających działalność statutową Stowarzyszenia;
  26. współpracę z mediami, m.in., rozpowszechnianie i promowanie Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno – informacyjnych;
  27. prowadzenie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej;
  28. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia i stowarzyszeń współpracujących. [ Statut, Roz. II Cele Stowarzyszenia i sposoby działania, § 7]

   

   

  Działania Stowarzyszenia STOG w 2015 roku:

  Stowarzyszenie STOG jest młodą organizacją. Zrzesza ludzi, którzy chcą działać dla edukacji
  i kultury na wszystkich płaszczyznach. Członkowie stowarzyszenia to osoby aktywne, pomysłowe
  i pełne inicjatywy. W dotychczasowym życiu zawodowym oraz osobistym wykazywali się ponadprzeciętną aktywnością, której efekty widoczne były i nadal owocują w ich środowisku pracy
  i środowisku sąsiedzkim.  Naturalna potrzeba animowania życia wspólnotowego sprawiła, że z grupy znajomych i przyjaciół zawiązało się Stowarzyszenie, czyli struktura formalno-prawna umożliwiająca realizację celowych projektów dedykowanych młodzieży, dorosłym czy osobom starszym,
  a wymagających czegoś więcej, niż tylko zapału, dobrej woli oraz kreatywności. Tym czymś są oczywiście pieniądze, których dopływ umożliwia członkom Stowarzyszenia działania w pełni profesjonalne, zakrojone na szerszą skalę. Działając w ramach Stowarzyszenia możemy planować
  w dłuższej i krótszej perspektywie, mierzyć siły na zamiary oraz podejmować zarówno inicjatywy indywidualne, jak i w ramach bilateralnej czy wieloosobowej współpracy.

  Rok 2015 to rok, w którym grupa aktywnych inicjatorów powołała do działania Stowarzyszenie STOG. Był to dla nas rok istotny, ponieważ pomyślnie sfinalizowaliśmy wszystkie formalności, zapoznaliśmy się z przepisami dotyczącymi stowarzyszeń, uzyskaliśmy osobowość prawną,
  a następnie rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pierwszych grantów.

   

  Działania

  1. założenie stowarzyszenia – zebranie założycielskie odbyło się w dniu 05.05.2015 roku
  2. zatwierdzenie statutu przez sąd w dniu 24.06.2015 roku
  3. wpis do KRS w dniu 25.06.2015 roku
  4. złożenie niezbędnych informacji do Urzędu Skarbowego – NIP 8 w dniu 13.07.2015 – zgłoszenie identyfikacyjne, NIP-8 w dniu 09.10.2015 – zgłoszenie aktualizacji danych (podanie danych związanych ze sprostowaniem nazwy i bankowością), NIP-8 w dniu 04.11.2015 zgłoszenie aktualizacji danych (podanie danych dot. prowadzenia księgowości).
  5. założenie konta bankowego stowarzyszenia oraz wyrobienie pieczęci w dniu 18.09.2015
  6. w 2015 roku odbyły się 3 walne zebrania Stowarzyszenia STOG w dniach: 05.05, 15.06, 18.09.2015 roku, w czasie których podjęto 10 uchwał.
  7. nawiązanie współpracy z artystą grafikiem panem Janem Burnatem w celu wykonania projektu logo Stowarzyszenia STOG
  8. nawiązanie współpracy z biurem obsługi księgowej w Krakowie PRO CALCULO ANNA GAWLIK, ul. Wenecja 5/5, 31-117 Kraków na podstawie Umowy prowadzenia księgi handlowej zawartej w dniu 01.10.2015
  9. październik 2015 przystąpienie do konkursu grantowego Fundacji BZWBK Bank Dziecięcych Uśmiechów – dotacja nie przyznana, brak uzasadnienia operatora.

   

   

  Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i poniesionych kosztach.

   

  Stowarzyszenie STOG w 2015 roku uzyskało przychody ze składek członkowskich wynoszących 10 zł miesięcznie, wpłacanych na konto stowarzyszenia lub bezpośrednio do Skarbnika. Członkowie założyciele uchwalili również wpłatę kapitału początkowego w wysokości 70 zł od osoby, w celu powiększenia zasobów finansowych stowarzyszenia, potrzebnych na realizację celów statutowych. Przychody z tych źródeł stanowiły główny kapitał stowarzyszenia, który pozwolił na realizację profesjonalnej obsługi księgowej, oraz innych celów statutowych stowarzyszenia.

  Wysokość przychodów stowarzyszenia wyniosła 961,03 zł. Dotacje i składki w kwocie 960 zł stanowiły 99,89 % przychodów, pozostałe środki pojawiły się w wyniku operacji (oprocentowanie konta) i wyniosły 1,03 zł, co stanowiło 0,11 % przychodów rocznych.

  W 2015 roku Stowarzyszenie STOG poniosło wydatki w wysokości 365,81 zł, w tym 335,81 zł na koszty administracyjne, 30 zł na koszty finansowe, co stanowi 100 % wydatków stowarzyszenia.

  Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest też organizacją pożytku publicznego.

  Stowarzyszenie nie zatrudnia na stałe pracowników, praca zarządu związana z prowadzeniem stowarzyszenia prowadzona jest wolontaryjnie.

   

  Podsumowanie:

  Powołanie Stowarzyszenia okazało się dla nas optymalnym rozwiązaniem. Uzyskując status organizacji pozarządowej zyskaliśmy nowe możliwości działania. Sformułowanie wypłynąć na szerokie wody
  w naszym przypadku nie ma jedynie charakteru metaforycznego. Teraz naprawdę czujemy swoją sprawczość oraz  z nadzieją spoglądamy na nasze marzenia, które uzyskują już status planów. Każdy kolejny wniosek o przyznanie grantu to nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe perspektywy. Życzylibyśmy sobie, żeby nasz entuzjazm trwał jak najdłużej. Mamy nadzieję, że wokół Stowarzyszenia skupiać się będzie coraz więcej inspirujących aktywnych ludzi, a nasze działania przynosić  będą wymierne korzyści dla lokalnego środowiska.

   

  opracowanie: Zarząd Stowarzyszenia STOG

  no responses
1 2 3