Heródek z Mają
02/08/16 Bez kategorii # , , , , , , , , , , , , , , ,

Heródek z Mają

Karol Wójciak Heródek

Karol Wójciak „Heródek” (1892–1969) ur. w Lipnicy Wielkiej na Orawie. Bezpiecznie umiejscowiony jako prymityw. Pastuch, rzeźbiarz i muzykant. Odkrywany, zapomniany i ponownie odkrywany. Choć zwany „orawskim Nikiforem”, nigdy nie doczekał takiej sławy jak jego artystyczny pobratymiec z Krynicy. Przez rodzinę zwany „nieudanym krewniakiem”, a przez społeczność wsi – „bajdokiem” i dziwakiem noszącym kilka krawatów. Żył w skrajnej biedzie. Odrzucany i tak garnął się do ludzi. Mieszkał w szopie razem ze zwierzętami, a w sianie skrywał rzeźby, którym tak jak i jemu trudno było się odnaleźć w otaczającej społeczności. Artystę i rzeźby łączyła szczególna relacja: traktował je jak „osoby”.

Twórczość Heródka oraz jego losy bada Maja Spychaj-Kubacka, wiceprezes Stowarzyszenia STOG.

no responses
Herodek.pl
02/08/16 Bez kategorii # , , , , , , , , , , , , , , , ,

Herodek.pl

Stowarzyszenie STOG realizuje w 2016 roku projekt HERODEK.PL, którego celem jest udostępnienie strony internetowej poświęconej życiu i twórczości Karola Wójciaka.


Zgromadzimy materiały i wiedzę o tym mało znanym twórcy z Lipnicy Wielkiej. Najbardziej dynamiczną zakładką strony ma być, tzw. Licznik Gnotków. Autorzy mają nadzieję, że ta zakładka dzięki odwiedzającym www.herodek.pl  stanie się najbardziej dynamiczną częścią projektu. Za pomocą Licznika Gnotków będzie się odbywać regionalna akcja liczenia rzeźb artysty ( gnotek to gwarowa nazwa rzeźby). Poprzez formularz kontaktowy odwiedzający stronę będą mogli informować o widzianej przez nich gdzieś, u kogoś rzeźbie lub innych materiałach związanych z artystą. Po zakończeniu liczenia rzeźb w regionie, akcja ma być rozszerzona na skalę ogólnopolską. Strona powstaje dzięki pomocy Partnerów projektu: Muzeum Etnograficznemu w Krakowie, Muzeum Tatrzańskiemu w Zakopanem, Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju, Orawskiemu Parkowi Etnograficznemu w Zubrzycy Górnej. Internetowy Licznik Gnotków to dopiero początek… Poprzez „licznik” odbywa się tak naprawdę zbiórka eksponatów na planowaną monograficzną pierwszą, tak dużą w XXI w. wystawę dedykowaną Wójciakowi. Stowarzyszenie STOG wraz z Partnerami projektu rozpocznie realizację celu głównego – organizację jubileuszu 50 – lecia śmierci Heródka, która wypadnie w 2019r. Wystawie ma towarzyszyć wydana publikacja, a w niej znajdą miejsce nazwiska osób, które pomogły nam w liczeniu rzeźb lub dotarciu do nieznanych jeszcze materiałów. Nazwa wystawy to NOVY MIT/TROPY HERÓDKA 2019.To rok w którym

Piękne mity zasługują na to, by je opowiadać na nowo.

 

Województwo Małopolska

no responses
Sprawozdanie merytoryczne STOG, 2015 r.
01/08/16 Bez kategorii # , , , ,

Sprawozdanie merytoryczne STOG, 2015 r.

Stowarzyszenie STOG 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia STOG

za 2015 rok

 

 

 

Stowarzyszenie STOG

Ul. Wilgotna 4

30-662 Kraków

Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia: 25.06. 2015

Numer KRS: 0000564704

Regon: 36192770500000

Numer konta: 80 1750 0012 0000 0000 3067 2682

obsługiwane przez Raiffeisen Bank Polska SA Bankowość Detaliczna w Warszawie

Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa

Organizacja posiada również w ramach rachunku głównego cztery subkonta, wykorzystywane
w celach prowadzenia transparentnej rachunkowości.

 

Obsługa księgowa stowarzyszenia odbywa się na podstawie Umowy prowadzenia księgi handlowej zawartej w dniu 01.10.2015 między Stowarzyszeniem STOG a biurem obsługi księgowej w Krakowie PRO CALCULO ANNA GAWLIK, ul. Wenecja 5/5, 31-117 Kraków

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Stowarzyszenia STOG: Katarzyna Czaczuń

Wice – Prezes Stowarzyszenia STOG: Maja Spychaj-Kubacka

Skarbnik Stowarzyszenia STOG: Marcin Jurczenko

Sekretarz Stowarzyszenia STOG: Agnieszka Nietresta – Zatoń

 

Cele statutowe Stowarzyszenia:

Celem głównym Stowarzyszenia są działania na rzecz wniesienia, wypracowania wartości dla dobra ogólnego w szczególności w sferze: kultury, sztuki, edukacji, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa lokalnego i narodowego, tolerancji,  kultury fizycznej, sportu, ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia, arteterapii i rehabilitacji, dialogu międzypokoleniowego
i międzykulturowego oraz partycypacji społecznej, pomocy społecznej, działalności charytatywnej
i dobroczynności. [ Statut, Roz. II Cele Stowarzyszenia i sposoby działania, § 6]

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez :

 1. tworzenie, realizację i promocję autorskich projektów mających charakter edukacyjny (nauka szkolnictwo, oświata i wychowanie ) i/lub szkoleniowy i/lub rekreacyjny dla dzieci
  i młodzieży (w tym: dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych) oraz dorosłych (w tym: seniorów i osób niepełnosprawnych), a także dla grup mieszanych wiekowo (integracja międzypokoleniowa);
 2. tworzenie, realizację i promocję autorskich projektów z dziedziny szeroko pojętej kultury, sztuki, (w tym sztuki użytkowej, sztuki audiowizualnej, ludowej, naiwnej – outsider, art brut), ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwoju tolerancji, dialogu międzykulturowego  oraz  etyki – in.: upowszechnianie postaw humanitarnych ponad podziałami społecznymi, politycznymi, religijnymi;
 3. tworzenie, realizację i promocję autorskich projektów z dziedziny szeroko pojętej kultury fizycznej, sportu, ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia, arteterapii i rehabilitacji skierowanych do w/w potencjalnych adresatów działań Stowarzyszenia;
 4. tworzenie, realizację i promocję autorskich projektów z dziedziny szeroko pojętej pracy
  i pomocy społecznej, integracji społecznej, działalności charytatywnej i dobroczynności;
 5. tworzenie, realizację i promocję autorskich projektów w obrębie animacji kultury w społecznościach lokalnych, wzmacnianie postaw partycypacji społecznej;
 6. w ramach kompetencji Członków Stowarzyszenia udział w realizacji projektów, na których realizację zgłaszają zapotrzebowanie placówki oświatowe, dydaktyczne, wychowawcze, kulturalnie i inne;
 7. opracowywanie, realizację i promocję projektów mających charakter edukacyjny lub rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 8. działalność wspierającą aktywizację społeczną i rozwój kompetencji społecznych dzieci
  i dorosłych, w tym także seniorów, osób niepełnosprawnych i osób objętych programami pomocy poprzez organizowanie doradztwa, szkoleń, staży, poradnictwa i form wsparcia;
 9. działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej;
 10. działalność na rzecz wzbudzania empatii do osób narażonych na wykluczenie społeczne, szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych, skierowaną do w/w potencjalnych adresatów działań Stowarzyszenia;
 11. podtrzymywanie i upowszechnianie postaw poszanowania dla różnych kultur i tradycji;
 12. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi;
 13. współpracę z samorządami;
 14. współpracę z wybranymi placówkami oświatowo – kulturalnymi (szkoły, uczelnie, domy
 15. kultury, teatry, galerie, muzea i inne);
 16. współpracę z wybranymi placówkami ochrony zdrowia oraz systemów ochrony zdrowia;
 17. działalność na rzecz poprawy losu zwierząt, w tym tworzenie funduszy pomocowych;
 18. promocję i organizację wolontariatu;
 19. organizowanie różnych form wypoczynku związanych z edukacją, kulturą, sztuką, sportem
  i innymi określonymi w Statucie dziedzinami działań Stowarzyszenia;
 20. prowadzenie prac badawczych w określonych w statucie Stowarzyszenia dziedzinach, służących realizacji projektów;
 21. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym e-booki;
 22. działalność producencką: organizowanie wystaw, wydawanie publikacji okolicznościowych, produkcja i eksploatacja spektakli teatralnych, filmów, pokazów prac warsztatowych, koncertów, imprez otwartych i zamkniętych, gal, bali dobroczynnych, konkursów, konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych, wyjazdów studyjnych, rezydencji artystycznych i innych, w tym zagranicznych, związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia;
 23. rękodzielnictwo, promowanie rękodzieła, wytwarzanie produktów regionalnych
  i związanych z marką stowarzyszenia;
 24. tworzenie funduszy pomocowych dla osób w trudnych sytuacjach życiowych i zdrowotnych;
 25. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych poprzez pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych wspomagających działalność statutową Stowarzyszenia;
 26. współpracę z mediami, m.in., rozpowszechnianie i promowanie Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno – informacyjnych;
 27. prowadzenie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej;
 28. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia i stowarzyszeń współpracujących. [ Statut, Roz. II Cele Stowarzyszenia i sposoby działania, § 7]

 

 

Działania Stowarzyszenia STOG w 2015 roku:

Stowarzyszenie STOG jest młodą organizacją. Zrzesza ludzi, którzy chcą działać dla edukacji
i kultury na wszystkich płaszczyznach. Członkowie stowarzyszenia to osoby aktywne, pomysłowe
i pełne inicjatywy. W dotychczasowym życiu zawodowym oraz osobistym wykazywali się ponadprzeciętną aktywnością, której efekty widoczne były i nadal owocują w ich środowisku pracy
i środowisku sąsiedzkim.  Naturalna potrzeba animowania życia wspólnotowego sprawiła, że z grupy znajomych i przyjaciół zawiązało się Stowarzyszenie, czyli struktura formalno-prawna umożliwiająca realizację celowych projektów dedykowanych młodzieży, dorosłym czy osobom starszym,
a wymagających czegoś więcej, niż tylko zapału, dobrej woli oraz kreatywności. Tym czymś są oczywiście pieniądze, których dopływ umożliwia członkom Stowarzyszenia działania w pełni profesjonalne, zakrojone na szerszą skalę. Działając w ramach Stowarzyszenia możemy planować
w dłuższej i krótszej perspektywie, mierzyć siły na zamiary oraz podejmować zarówno inicjatywy indywidualne, jak i w ramach bilateralnej czy wieloosobowej współpracy.

Rok 2015 to rok, w którym grupa aktywnych inicjatorów powołała do działania Stowarzyszenie STOG. Był to dla nas rok istotny, ponieważ pomyślnie sfinalizowaliśmy wszystkie formalności, zapoznaliśmy się z przepisami dotyczącymi stowarzyszeń, uzyskaliśmy osobowość prawną,
a następnie rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pierwszych grantów.

 

Działania

 1. założenie stowarzyszenia – zebranie założycielskie odbyło się w dniu 05.05.2015 roku
 2. zatwierdzenie statutu przez sąd w dniu 24.06.2015 roku
 3. wpis do KRS w dniu 25.06.2015 roku
 4. złożenie niezbędnych informacji do Urzędu Skarbowego – NIP 8 w dniu 13.07.2015 – zgłoszenie identyfikacyjne, NIP-8 w dniu 09.10.2015 – zgłoszenie aktualizacji danych (podanie danych związanych ze sprostowaniem nazwy i bankowością), NIP-8 w dniu 04.11.2015 zgłoszenie aktualizacji danych (podanie danych dot. prowadzenia księgowości).
 5. założenie konta bankowego stowarzyszenia oraz wyrobienie pieczęci w dniu 18.09.2015
 6. w 2015 roku odbyły się 3 walne zebrania Stowarzyszenia STOG w dniach: 05.05, 15.06, 18.09.2015 roku, w czasie których podjęto 10 uchwał.
 7. nawiązanie współpracy z artystą grafikiem panem Janem Burnatem w celu wykonania projektu logo Stowarzyszenia STOG
 8. nawiązanie współpracy z biurem obsługi księgowej w Krakowie PRO CALCULO ANNA GAWLIK, ul. Wenecja 5/5, 31-117 Kraków na podstawie Umowy prowadzenia księgi handlowej zawartej w dniu 01.10.2015
 9. październik 2015 przystąpienie do konkursu grantowego Fundacji BZWBK Bank Dziecięcych Uśmiechów – dotacja nie przyznana, brak uzasadnienia operatora.

 

 

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i poniesionych kosztach.

 

Stowarzyszenie STOG w 2015 roku uzyskało przychody ze składek członkowskich wynoszących 10 zł miesięcznie, wpłacanych na konto stowarzyszenia lub bezpośrednio do Skarbnika. Członkowie założyciele uchwalili również wpłatę kapitału początkowego w wysokości 70 zł od osoby, w celu powiększenia zasobów finansowych stowarzyszenia, potrzebnych na realizację celów statutowych. Przychody z tych źródeł stanowiły główny kapitał stowarzyszenia, który pozwolił na realizację profesjonalnej obsługi księgowej, oraz innych celów statutowych stowarzyszenia.

Wysokość przychodów stowarzyszenia wyniosła 961,03 zł. Dotacje i składki w kwocie 960 zł stanowiły 99,89 % przychodów, pozostałe środki pojawiły się w wyniku operacji (oprocentowanie konta) i wyniosły 1,03 zł, co stanowiło 0,11 % przychodów rocznych.

W 2015 roku Stowarzyszenie STOG poniosło wydatki w wysokości 365,81 zł, w tym 335,81 zł na koszty administracyjne, 30 zł na koszty finansowe, co stanowi 100 % wydatków stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest też organizacją pożytku publicznego.

Stowarzyszenie nie zatrudnia na stałe pracowników, praca zarządu związana z prowadzeniem stowarzyszenia prowadzona jest wolontaryjnie.

 

Podsumowanie:

Powołanie Stowarzyszenia okazało się dla nas optymalnym rozwiązaniem. Uzyskując status organizacji pozarządowej zyskaliśmy nowe możliwości działania. Sformułowanie wypłynąć na szerokie wody
w naszym przypadku nie ma jedynie charakteru metaforycznego. Teraz naprawdę czujemy swoją sprawczość oraz  z nadzieją spoglądamy na nasze marzenia, które uzyskują już status planów. Każdy kolejny wniosek o przyznanie grantu to nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe perspektywy. Życzylibyśmy sobie, żeby nasz entuzjazm trwał jak najdłużej. Mamy nadzieję, że wokół Stowarzyszenia skupiać się będzie coraz więcej inspirujących aktywnych ludzi, a nasze działania przynosić  będą wymierne korzyści dla lokalnego środowiska.

 

opracowanie: Zarząd Stowarzyszenia STOG

no responses