Sprawozdanie merytoryczne STOG, 2016 rok
10/07/17 Bez kategorii # , , ,

Sprawozdanie merytoryczne STOG, 2016 rok

cropped-Bez-nazwy-1.png   

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia STOG

za 2016 rok

 

 

 

 

Stowarzyszenie STOG

Ul. Wilgotna 4

30-662 Kraków

Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia: 25.06. 2015

Numer KRS: 0000564704

Regon: 36192770500000

Numer konta: 80 1750 0012 0000 0000 3067 2682

obsługiwane przez Raiffeisen Bank Polska SA Bankowość Detaliczna w Warszawie

Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa

Organizacja posiada również w ramach rachunku głównego cztery subkonta, wykorzystywane
w celach prowadzenia transparentnej rachunkowości.

Obsługa księgowa stowarzyszenia odbywa się na podstawie Umowy prowadzenia księgi handlowej zawartej w dniu 01.10.2015 między Stowarzyszeniem STOG a biurem obsługi księgowej w Krakowie PRO CALCULO ANNA GAWLIK, ul. Wenecja 5/5, 31-117 Kraków

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Stowarzyszenia STOG: Katarzyna Czaczuń

Skarbnik Stowarzyszenia STOG: Marcin Jurczenko

Sekretarz Stowarzyszenia STOG: Agnieszka Nietresta – Zatoń

Cele statutowe Stowarzyszenia:

Celem głównym Stowarzyszenia są działania na rzecz wniesienia, wypracowania wartości dla dobra ogólnego w szczególności w sferze: kultury, sztuki, edukacji, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa lokalnego i narodowego, tolerancji, kultury fizycznej, sportu, ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia, arteterapii i rehabilitacji, dialogu międzypokoleniowego
i międzykulturowego oraz partycypacji społecznej, pomocy społecznej, działalności charytatywnej
i dobroczynności.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez :

 1. tworzenie, realizację i promocję autorskich projektów mających charakter edukacyjny (nauka szkolnictwo, oświata i wychowanie)  i/lub szkoleniowy i/lub rekreacyjny dla dzieci
  i młodzieży (w tym: dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych) oraz dorosłych (w tym: seniorów i osób niepełnosprawnych), a także dla grup mieszanych wiekowo (integracja międzypokoleniowa).
 2. tworzenie, realizację i promocję autorskich projektów z dziedziny szeroko pojętej kultury, sztuki, (w tym sztuki użytkowej,  sztuki audiowizualnej, ludowej, naiwnej – outsider, art brut), ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwoju tolerancji, dialogu międzykulturowego  oraz  etyki – m. in.: upowszechnianie postaw humanitarnych ponad podziałami społecznymi, politycznymi, religijnymi.
 3. tworzenie, realizację i promocję autorskich projektów z dziedziny szeroko pojętej kultury fizycznej, sportu, ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia, arteterapii i rehabilitacji skierowanych do w/w potencjalnych adresatów działań  Stowarzyszenia.
 4. tworzenie, realizację i promocję autorskich projektów z dziedziny szeroko pojętej pracy
  i pomocy społecznej, integracji społecznej, działalności charytatywnej  i dobroczynności.
 5. tworzenie, realizację i promocję autorskich projektów w obrębie animacji kultury w społecznościach lokalnych, wzmacnianie postaw partycypacji społecznej.
 6. w ramach kompetencji Członków Stowarzyszenia udział w realizacji projektów, na których realizację zgłaszają zapotrzebowanie placówki oświatowe, dydaktyczne, wychowawcze, kulturalnie i inne.
 7. opracowywanie, realizację i promocję projektów mających charakter edukacyjny lub rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 8. działalność wspierającą aktywizację społeczną i rozwój kompetencji społecznych dzieci
  i dorosłych, w tym także seniorów, osób niepełnosprawnych i osób objętych programami pomocy poprzez organizowanie doradztwa, szkoleń, staży, poradnictwa i form wsparcia;
 9. działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej;
 10. działalność na rzecz wzbudzania empatii do osób narażonych na wykluczenie społeczne, szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych, skierowaną do w/w potencjalnych adresatów działań  Stowarzyszenia;
 11. podtrzymywanie i upowszechnianie postaw poszanowania dla różnych kultur i tradycji;
 12. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi;
 13. współpracę z samorządami;
 14. współpracę z wybranymi placówkami oświatowo – kulturalnymi (szkoły, uczelnie, domy
 1. kultury, teatry, galerie, muzea i inne);
 2. współpracę z wybranymi placówkami ochrony zdrowia oraz systemów ochrony zdrowia;
 1. działalność na rzecz poprawy losu zwierząt, w tym tworzenie funduszy pomocowych;
 2. promocję i organizację wolontariatu;
 3. organizowanie różnych form wypoczynku związanych z edukacją, kulturą, sztuką, sportem
  i innymi określonymi w Statucie dziedzinami działań  Stowarzyszenia;
 4. prowadzenie prac badawczych w określonych w statucie Stowarzyszenia dziedzinach, służących realizacji projektów;
 5. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym e-booki;
 6. działalność producencką: organizowanie wystaw, wydawanie publikacji okolicznościowych, produkcja i eksploatacja spektakli teatralnych, filmów, pokazów prac warsztatowych, koncertów, imprez otwartych i zamkniętych, gal, bali dobroczynnych, konkursów, konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych, wyjazdów studyjnych, rezydencji artystycznych i innych, w tym zagranicznych, związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia;
 7. rękodzielnictwo, promowanie rękodzieła, wytwarzanie produktów regionalnych
  i związanych z marką stowarzyszenia;
 8. tworzenie funduszy pomocowych dla osób w trudnych sytuacjach życiowych i zdrowotnych;
 9. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych poprzez pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych  wspomagających działalność statutową Stowarzyszenia;
 10. współpracę z mediami, m.in., rozpowszechnianie i promowanie Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno – informacyjnych;
 11. prowadzenie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej;
 12. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia i stowarzyszeń współpracujących.

 

 

Działania Stowarzyszenia STOG w 2016 roku:

Stowarzyszenie STOG kontynuuje działania podjęte na rzecz kultury i edukacji rozpoczęte w roku 2015. Rok 2016 był rokiem pełnym wyzwań i nowych projektów. W ciągu 12 miesięcy Stowarzyszenie STOG zrealizowało następujące projekty:

 1. „Zwiększenie potencjału technicznego Stowarzyszenia STOG poprzez pozyskanie środków finansowych na budowę strony internetowej i wyposażenie w niezbędne urządzenia biurowe” w ramach grantu Małopolska Lokalnie, obsługiwanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wysokość grantu: 5.000 zł.
 2. „HERODEK.PL – przywracamy Małopolsce i Orawie pamięć o rzeźbiarzu Karolu Wójciaku „Heródku” z Lipnicy Wielkiej. Multimedialny starter długofalowego projektu „Novy mit/ tropy Heródka 2019” wraz z opracowaniem katalogu odnalezionych rzeźb pod nazwą „Licznik gnotków”” – w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury w 2016 pn.”MECENAT MAŁOPOLSKI”. Wysokość grantu 4.500zł.
 3. „Akademia Zwyczajnych Bohaterów” – w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” przez Burmistrza Miasta Skawina. Wysokość grantu: 7.500 zł.
 4. „Wakacje w ruchu” – w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego„Organizacja wypoczynku letniego poza terenem gminy w formie obozu rekreacyjno – sportowego, cyklu wycieczek lub wycieczki turystyczno -krajoznawczej na terenie kraju lub w formie półkolonii na terenie gminy dla dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych osób dorosłych z terenu Gminy Skawina”. Wysokość grantu: 1.500 zł.
 5. „Akademia Zwyczajnych Bohaterów” – w ramach wspierania realizacji zadania publicznego „zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży na terenie województwa małopolskiego w 2016 roku” przez Wojewodę Małopolskiego. Wysokość grantu: 15.540 zł.
 6. Stowarzyszenie STOG wspierało również grupę nieformalną w realizacji inicjatywy „Przystanek czytanie” – „Zaprzyjaźnij się z emocjami” – w ramach grantu Małopolska Lokalnie, obsługiwanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wysokość grantu: 5.000 zł.

 

Stowarzyszenie STOG przeprowadziło również zbiórkę pieniędzy na rzecz swojego podopiecznego – ucznia jednej z krakowskich szkół. Zbiórka odbyła się w ramach kwesty niepublicznej pod hasłem „Rower dla N”. Cała kwota została przeznaczona na zakup wymarzonego roweru.

W roku 2016 Stowarzyszenie zmieniło statut oraz skład zarządu. Od stycznia 2017 roku liczba członków Zarządu to trzy osoby  [nastąpiła zmiana składu Zarządu z 4 osobowego na 3 osobowy –  rezygnacja z funkcji Mai Spychaj-Kubackiej, zmiana statutu stowarzyszenia].

Przyjęliśmy również w poczet członków honorowych Pana Jana Burnata, Wojciecha Terechowicza oraz Ludwika Młynarczyka z Lipnicy Wielkiej na Orawie.

W ramach prowadzonych przez siebie projektów Stowarzyszenie nawiązało liczne kontakty z placówkami administracji publicznej i instytucjami kultury, m. in. z:

 • Urzędem Gminy w Skawinie,
 • Parkiem Zdrojowym w Swoszowicach
 • Ogrodem Zoologicznym w Krakowie
 • Muzeum Etnograficznym im. S. Udzieli w Krakowie
 • Muzeum im. W. Orkana w Rabce Zdroju
 • Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
 • Muzeum Tatrzańskim im. Dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

W roku 2016 złożono 10 wniosków grantowych. Zrealizowano 6 projektów. Niepowodzeniem zakończyły się 4 konkursy grantowe.

 

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i poniesionych kosztach.

                Stowarzyszenie STOG w 2016 roku uzyskało przychody z działalności statutowej w wysokości 45.174,69 zł, w tym przychody ze składek członkowskich wynoszących 10 zł miesięcznie w wysokości 1.910,00 zł. Pozostałe przychody towarzyszenie wyniosły 43.264,69 zł. Koszty realizacji zadań statutowych pochłonęły 43.359,87 zł, w tym 820,60 zł stanowiły koszty administracyjne. Stowarzyszenie zamknęło rok finansowy z budżetem 994,99 zł.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest też organizacją pożytku publicznego.

Stowarzyszenie nie zatrudnia na stałe pracowników, praca zarządu związana z prowadzeniem stowarzyszenia prowadzona jest wolontaryjnie.

 

Zarząd Stowarzyszenia STOG:

Katarzyna Czaczuń – prezes

Marcin Jurczenko – skarbnik

Agnieszka Nietresta – Zatoń – sekretarz

 

 

 

no responses
Z Orawy w Świat
03/07/17 Bez kategorii # , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Z Orawy w Świat

 

„Z Orawy w świat…” to kontynuacja projektu HERODEK.PL. „Będziemy nadal prowadzić poszukiwania rozproszonych rzeźb w regionie Małopolski, ale chcemy poszukać ich też w Polsce. Może uda się zobaczyć, jak wyglądała migracja tych jedynych w swoim rodzaju rzeźb.” – mówi Maja Kubacka. W ramach projektu stowarzyszenie planuje nie tylko dowiadywać się o kolejnych rzeźbach Heródka, ale też zmodernizować stronę herodek.pl „Zaskoczyła nas ilość wejść na stronę. Odwiedzający pochodzili aż z 11 krajów, w tym z 61 miejscowości, stąd pomysł przetłumaczenia kluczowych tekstów na język angielski, wyjścia z orawskim Heródkiem w świat.”- mówi Grzegorz Graff. Twórcy projektu wybierają się również do Lipnicy Wielkiej i Jabłonki z przygotowanym programem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży. W spotkaniach mają wziąć udział najstarsi mieszkańcy Lipnicy pamiętający Heródka.  Te działania Stowarzyszenie STOG przeprowadzi przy wsparciu partnerów projektu: Gminy Lipnica Wielka na Orawie i Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej na Orawie, Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej  i  Stowarzyszeniu Rozwoju Orawy z Jabłonki. Nie zapomniano o Krakowie. W ramach projektu odbędą się dwa spotkania dla różnych grup wiekowych odbiorców: milusińskich i studentów. W przypadku studentów będzie to spotkanie-spacer. Przygotowują go Paulina Żądło, Grzegorz Graff i Żaneta Groborz-Mazanek. „Najpierw wyruszymy po Nieobjętej Ziemi. To ekspozycja, która od  2015 roku jest częścią stałej ekspozycji naszego muzeum. Nie mogło w Nieobjętej Ziemi zabraknąć  Heródka. Jest jej mieszkańcem, pełnoprawnym obywatelem. Potem wyruszymy do Galerii d’Art Naif Leszka Macaka na Kazimierzu. To punkt obowiązkowy na art brutowej mapie Polski. Przygotowujemy też pewną niespodziankę.”  – mówi Grzegorz Graff.

DSC_8233_fot_schubert

W przypadku dzieci będą to warsztaty, które poprowadzi Katarzyna  Szczęśniak. Na co dzień kojarzona z ARTzoną w Nowej Hucie, tym razem zawita ze swoim pomysłem w Muzeum Etnograficznym przy Placu Wolnica. Warsztaty potoczą się jako zabawa inspirowana formą i kolorystką rzeźb Heródka. Obie grupy odbiorów, na właściwym sobie poziomie przekazu mają szansę rozwinąć swoją wiedzę na temat trudnej w odbiorze sztuki. W przypadku spotkania ze studentami strona herodek.pl zostanie wykorzystana jako narzędzie edukacji. W przypadku dzieci, zajęcia będą nastawione przede wszystkim na interaktywność, pobudzenie ich wyobraźni i odwagi twórczej. Te dwa spotkania zostaną przeprowadzone w oparciu o współprace z partnerami projektu – Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie i Galerią d’Art Naif w Krakowie i Stowarzyszeniem Psychiatria i Sztuka przy udziale Koła Artystyczno-Naukowego Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Informacje o Zespole:

Grupa projektowa składa się z sześciu osób. Są to Grzegorz Graff etnograf Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie – opiekun kolekcji sztuki ludowej, Żaneta Groborz-Mazanek –  historyk sztuki, autorka publikacji i wystąpień dotyczących życia i twórczości Karola Wójciaka Heródka, Anna Szczepańska-Krasoń – redaktorka tekstów, Katarzyna Szczęśniak – specjalistka  social media i kulturoznawczyni. W tym roku dołączyła do nas Paulina Żądło. To nasz cenny nabytek. Paulina obserwowała projekt HERODEK.PL, teraz dołączyła do nas jako wolontariusz. Jest absolwentką studiów II stopnia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ze specjalizacją nauczycielską i multimedialną. Maja Kubacka – w 2012 roku rozpoczęła własne działania na rzecz nobilitacji Karola Wójciaka Heródka, m.in. napisała dramat wyreżyserowała spektakl o rzeźbiarzu, pt. „Nieudany krewniak”.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w sekcji „Nasze Projekty”.

KOMUNIKAT:

Stowarzyszenie STOG i Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie poszukują kontaktu z osobami z Krakowa, Małopolski i Polski posiadającymi rzeźby Karola Wójciaka Heródka oraz informacje, czy inne materiały związane z artystą.

Kontakt:

Muzeum Etnograficzne Grzegorz Graff 12 430 55 75 lub grzegorz.graff@stowarzyszeniestog.pl

Stowarzyszenie STOG Maja Kubacka maja.kubacka@stowarzyszeniestog.pl

lub poprzez stronę www.herodek.pl

Profile społecznościowe:

Nieudany krewniak 

Licznik Gnotków 

Stowarzyszenie STOG

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego” w ramach programu

MECENAT MAŁOPOLSKI 2017

logo-new-stopa16ea1

no responses