Sprawozdanie merytoryczne STOG, 2016 rok
10/07/17 Bez kategorii # , , ,

Sprawozdanie merytoryczne STOG, 2016 rok

cropped-Bez-nazwy-1.png   

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia STOG

za 2016 rok

 

 

 

 

Stowarzyszenie STOG

Ul. Wilgotna 4

30-662 Kraków

Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia: 25.06. 2015

Numer KRS: 0000564704

Regon: 36192770500000

Numer konta: 80 1750 0012 0000 0000 3067 2682

obsługiwane przez Raiffeisen Bank Polska SA Bankowość Detaliczna w Warszawie

Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa

Organizacja posiada również w ramach rachunku głównego cztery subkonta, wykorzystywane
w celach prowadzenia transparentnej rachunkowości.

Obsługa księgowa stowarzyszenia odbywa się na podstawie Umowy prowadzenia księgi handlowej zawartej w dniu 01.10.2015 między Stowarzyszeniem STOG a biurem obsługi księgowej w Krakowie PRO CALCULO ANNA GAWLIK, ul. Wenecja 5/5, 31-117 Kraków

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Stowarzyszenia STOG: Katarzyna Czaczuń

Skarbnik Stowarzyszenia STOG: Marcin Jurczenko

Sekretarz Stowarzyszenia STOG: Agnieszka Nietresta – Zatoń

Cele statutowe Stowarzyszenia:

Celem głównym Stowarzyszenia są działania na rzecz wniesienia, wypracowania wartości dla dobra ogólnego w szczególności w sferze: kultury, sztuki, edukacji, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa lokalnego i narodowego, tolerancji, kultury fizycznej, sportu, ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia, arteterapii i rehabilitacji, dialogu międzypokoleniowego
i międzykulturowego oraz partycypacji społecznej, pomocy społecznej, działalności charytatywnej
i dobroczynności.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez :

 1. tworzenie, realizację i promocję autorskich projektów mających charakter edukacyjny (nauka szkolnictwo, oświata i wychowanie)  i/lub szkoleniowy i/lub rekreacyjny dla dzieci
  i młodzieży (w tym: dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych) oraz dorosłych (w tym: seniorów i osób niepełnosprawnych), a także dla grup mieszanych wiekowo (integracja międzypokoleniowa).
 2. tworzenie, realizację i promocję autorskich projektów z dziedziny szeroko pojętej kultury, sztuki, (w tym sztuki użytkowej,  sztuki audiowizualnej, ludowej, naiwnej – outsider, art brut), ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwoju tolerancji, dialogu międzykulturowego  oraz  etyki – m. in.: upowszechnianie postaw humanitarnych ponad podziałami społecznymi, politycznymi, religijnymi.
 3. tworzenie, realizację i promocję autorskich projektów z dziedziny szeroko pojętej kultury fizycznej, sportu, ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia, arteterapii i rehabilitacji skierowanych do w/w potencjalnych adresatów działań  Stowarzyszenia.
 4. tworzenie, realizację i promocję autorskich projektów z dziedziny szeroko pojętej pracy
  i pomocy społecznej, integracji społecznej, działalności charytatywnej  i dobroczynności.
 5. tworzenie, realizację i promocję autorskich projektów w obrębie animacji kultury w społecznościach lokalnych, wzmacnianie postaw partycypacji społecznej.
 6. w ramach kompetencji Członków Stowarzyszenia udział w realizacji projektów, na których realizację zgłaszają zapotrzebowanie placówki oświatowe, dydaktyczne, wychowawcze, kulturalnie i inne.
 7. opracowywanie, realizację i promocję projektów mających charakter edukacyjny lub rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 8. działalność wspierającą aktywizację społeczną i rozwój kompetencji społecznych dzieci
  i dorosłych, w tym także seniorów, osób niepełnosprawnych i osób objętych programami pomocy poprzez organizowanie doradztwa, szkoleń, staży, poradnictwa i form wsparcia;
 9. działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej;
 10. działalność na rzecz wzbudzania empatii do osób narażonych na wykluczenie społeczne, szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych, skierowaną do w/w potencjalnych adresatów działań  Stowarzyszenia;
 11. podtrzymywanie i upowszechnianie postaw poszanowania dla różnych kultur i tradycji;
 12. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi;
 13. współpracę z samorządami;
 14. współpracę z wybranymi placówkami oświatowo – kulturalnymi (szkoły, uczelnie, domy
 1. kultury, teatry, galerie, muzea i inne);
 2. współpracę z wybranymi placówkami ochrony zdrowia oraz systemów ochrony zdrowia;
 1. działalność na rzecz poprawy losu zwierząt, w tym tworzenie funduszy pomocowych;
 2. promocję i organizację wolontariatu;
 3. organizowanie różnych form wypoczynku związanych z edukacją, kulturą, sztuką, sportem
  i innymi określonymi w Statucie dziedzinami działań  Stowarzyszenia;
 4. prowadzenie prac badawczych w określonych w statucie Stowarzyszenia dziedzinach, służących realizacji projektów;
 5. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym e-booki;
 6. działalność producencką: organizowanie wystaw, wydawanie publikacji okolicznościowych, produkcja i eksploatacja spektakli teatralnych, filmów, pokazów prac warsztatowych, koncertów, imprez otwartych i zamkniętych, gal, bali dobroczynnych, konkursów, konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych, wyjazdów studyjnych, rezydencji artystycznych i innych, w tym zagranicznych, związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia;
 7. rękodzielnictwo, promowanie rękodzieła, wytwarzanie produktów regionalnych
  i związanych z marką stowarzyszenia;
 8. tworzenie funduszy pomocowych dla osób w trudnych sytuacjach życiowych i zdrowotnych;
 9. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych poprzez pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych  wspomagających działalność statutową Stowarzyszenia;
 10. współpracę z mediami, m.in., rozpowszechnianie i promowanie Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno – informacyjnych;
 11. prowadzenie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej;
 12. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia i stowarzyszeń współpracujących.

 

 

Działania Stowarzyszenia STOG w 2016 roku:

Stowarzyszenie STOG kontynuuje działania podjęte na rzecz kultury i edukacji rozpoczęte w roku 2015. Rok 2016 był rokiem pełnym wyzwań i nowych projektów. W ciągu 12 miesięcy Stowarzyszenie STOG zrealizowało następujące projekty:

 1. „Zwiększenie potencjału technicznego Stowarzyszenia STOG poprzez pozyskanie środków finansowych na budowę strony internetowej i wyposażenie w niezbędne urządzenia biurowe” w ramach grantu Małopolska Lokalnie, obsługiwanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wysokość grantu: 5.000 zł.
 2. „HERODEK.PL – przywracamy Małopolsce i Orawie pamięć o rzeźbiarzu Karolu Wójciaku „Heródku” z Lipnicy Wielkiej. Multimedialny starter długofalowego projektu „Novy mit/ tropy Heródka 2019” wraz z opracowaniem katalogu odnalezionych rzeźb pod nazwą „Licznik gnotków”” – w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury w 2016 pn.”MECENAT MAŁOPOLSKI”. Wysokość grantu 4.500zł.
 3. „Akademia Zwyczajnych Bohaterów” – w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” przez Burmistrza Miasta Skawina. Wysokość grantu: 7.500 zł.
 4. „Wakacje w ruchu” – w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego„Organizacja wypoczynku letniego poza terenem gminy w formie obozu rekreacyjno – sportowego, cyklu wycieczek lub wycieczki turystyczno -krajoznawczej na terenie kraju lub w formie półkolonii na terenie gminy dla dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych osób dorosłych z terenu Gminy Skawina”. Wysokość grantu: 1.500 zł.
 5. „Akademia Zwyczajnych Bohaterów” – w ramach wspierania realizacji zadania publicznego „zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży na terenie województwa małopolskiego w 2016 roku” przez Wojewodę Małopolskiego. Wysokość grantu: 15.540 zł.
 6. Stowarzyszenie STOG wspierało również grupę nieformalną w realizacji inicjatywy „Przystanek czytanie” – „Zaprzyjaźnij się z emocjami” – w ramach grantu Małopolska Lokalnie, obsługiwanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wysokość grantu: 5.000 zł.

 

Stowarzyszenie STOG przeprowadziło również zbiórkę pieniędzy na rzecz swojego podopiecznego – ucznia jednej z krakowskich szkół. Zbiórka odbyła się w ramach kwesty niepublicznej pod hasłem „Rower dla N”. Cała kwota została przeznaczona na zakup wymarzonego roweru.

W roku 2016 Stowarzyszenie zmieniło statut oraz skład zarządu. Od stycznia 2017 roku liczba członków Zarządu to trzy osoby  [nastąpiła zmiana składu Zarządu z 4 osobowego na 3 osobowy –  rezygnacja z funkcji Mai Spychaj-Kubackiej, zmiana statutu stowarzyszenia].

Przyjęliśmy również w poczet członków honorowych Pana Jana Burnata, Wojciecha Terechowicza oraz Ludwika Młynarczyka z Lipnicy Wielkiej na Orawie.

W ramach prowadzonych przez siebie projektów Stowarzyszenie nawiązało liczne kontakty z placówkami administracji publicznej i instytucjami kultury, m. in. z:

 • Urzędem Gminy w Skawinie,
 • Parkiem Zdrojowym w Swoszowicach
 • Ogrodem Zoologicznym w Krakowie
 • Muzeum Etnograficznym im. S. Udzieli w Krakowie
 • Muzeum im. W. Orkana w Rabce Zdroju
 • Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
 • Muzeum Tatrzańskim im. Dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

W roku 2016 złożono 10 wniosków grantowych. Zrealizowano 6 projektów. Niepowodzeniem zakończyły się 4 konkursy grantowe.

 

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i poniesionych kosztach.

                Stowarzyszenie STOG w 2016 roku uzyskało przychody z działalności statutowej w wysokości 45.174,69 zł, w tym przychody ze składek członkowskich wynoszących 10 zł miesięcznie w wysokości 1.910,00 zł. Pozostałe przychody towarzyszenie wyniosły 43.264,69 zł. Koszty realizacji zadań statutowych pochłonęły 43.359,87 zł, w tym 820,60 zł stanowiły koszty administracyjne. Stowarzyszenie zamknęło rok finansowy z budżetem 994,99 zł.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest też organizacją pożytku publicznego.

Stowarzyszenie nie zatrudnia na stałe pracowników, praca zarządu związana z prowadzeniem stowarzyszenia prowadzona jest wolontaryjnie.

 

Zarząd Stowarzyszenia STOG:

Katarzyna Czaczuń – prezes

Marcin Jurczenko – skarbnik

Agnieszka Nietresta – Zatoń – sekretarz

 

 

 

no responses
Sprawozdanie merytoryczne STOG, 2015 r.
01/08/16 Bez kategorii # , , , ,

Sprawozdanie merytoryczne STOG, 2015 r.

Stowarzyszenie STOG 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia STOG

za 2015 rok

 

 

 

Stowarzyszenie STOG

Ul. Wilgotna 4

30-662 Kraków

Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia: 25.06. 2015

Numer KRS: 0000564704

Regon: 36192770500000

Numer konta: 80 1750 0012 0000 0000 3067 2682

obsługiwane przez Raiffeisen Bank Polska SA Bankowość Detaliczna w Warszawie

Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa

Organizacja posiada również w ramach rachunku głównego cztery subkonta, wykorzystywane
w celach prowadzenia transparentnej rachunkowości.

 

Obsługa księgowa stowarzyszenia odbywa się na podstawie Umowy prowadzenia księgi handlowej zawartej w dniu 01.10.2015 między Stowarzyszeniem STOG a biurem obsługi księgowej w Krakowie PRO CALCULO ANNA GAWLIK, ul. Wenecja 5/5, 31-117 Kraków

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Stowarzyszenia STOG: Katarzyna Czaczuń

Wice – Prezes Stowarzyszenia STOG: Maja Spychaj-Kubacka

Skarbnik Stowarzyszenia STOG: Marcin Jurczenko

Sekretarz Stowarzyszenia STOG: Agnieszka Nietresta – Zatoń

 

Cele statutowe Stowarzyszenia:

Celem głównym Stowarzyszenia są działania na rzecz wniesienia, wypracowania wartości dla dobra ogólnego w szczególności w sferze: kultury, sztuki, edukacji, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa lokalnego i narodowego, tolerancji,  kultury fizycznej, sportu, ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia, arteterapii i rehabilitacji, dialogu międzypokoleniowego
i międzykulturowego oraz partycypacji społecznej, pomocy społecznej, działalności charytatywnej
i dobroczynności. [ Statut, Roz. II Cele Stowarzyszenia i sposoby działania, § 6]

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez :

 1. tworzenie, realizację i promocję autorskich projektów mających charakter edukacyjny (nauka szkolnictwo, oświata i wychowanie ) i/lub szkoleniowy i/lub rekreacyjny dla dzieci
  i młodzieży (w tym: dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych) oraz dorosłych (w tym: seniorów i osób niepełnosprawnych), a także dla grup mieszanych wiekowo (integracja międzypokoleniowa);
 2. tworzenie, realizację i promocję autorskich projektów z dziedziny szeroko pojętej kultury, sztuki, (w tym sztuki użytkowej, sztuki audiowizualnej, ludowej, naiwnej – outsider, art brut), ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwoju tolerancji, dialogu międzykulturowego  oraz  etyki – in.: upowszechnianie postaw humanitarnych ponad podziałami społecznymi, politycznymi, religijnymi;
 3. tworzenie, realizację i promocję autorskich projektów z dziedziny szeroko pojętej kultury fizycznej, sportu, ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia, arteterapii i rehabilitacji skierowanych do w/w potencjalnych adresatów działań Stowarzyszenia;
 4. tworzenie, realizację i promocję autorskich projektów z dziedziny szeroko pojętej pracy
  i pomocy społecznej, integracji społecznej, działalności charytatywnej i dobroczynności;
 5. tworzenie, realizację i promocję autorskich projektów w obrębie animacji kultury w społecznościach lokalnych, wzmacnianie postaw partycypacji społecznej;
 6. w ramach kompetencji Członków Stowarzyszenia udział w realizacji projektów, na których realizację zgłaszają zapotrzebowanie placówki oświatowe, dydaktyczne, wychowawcze, kulturalnie i inne;
 7. opracowywanie, realizację i promocję projektów mających charakter edukacyjny lub rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 8. działalność wspierającą aktywizację społeczną i rozwój kompetencji społecznych dzieci
  i dorosłych, w tym także seniorów, osób niepełnosprawnych i osób objętych programami pomocy poprzez organizowanie doradztwa, szkoleń, staży, poradnictwa i form wsparcia;
 9. działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej;
 10. działalność na rzecz wzbudzania empatii do osób narażonych na wykluczenie społeczne, szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych, skierowaną do w/w potencjalnych adresatów działań Stowarzyszenia;
 11. podtrzymywanie i upowszechnianie postaw poszanowania dla różnych kultur i tradycji;
 12. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi;
 13. współpracę z samorządami;
 14. współpracę z wybranymi placówkami oświatowo – kulturalnymi (szkoły, uczelnie, domy
 15. kultury, teatry, galerie, muzea i inne);
 16. współpracę z wybranymi placówkami ochrony zdrowia oraz systemów ochrony zdrowia;
 17. działalność na rzecz poprawy losu zwierząt, w tym tworzenie funduszy pomocowych;
 18. promocję i organizację wolontariatu;
 19. organizowanie różnych form wypoczynku związanych z edukacją, kulturą, sztuką, sportem
  i innymi określonymi w Statucie dziedzinami działań Stowarzyszenia;
 20. prowadzenie prac badawczych w określonych w statucie Stowarzyszenia dziedzinach, służących realizacji projektów;
 21. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym e-booki;
 22. działalność producencką: organizowanie wystaw, wydawanie publikacji okolicznościowych, produkcja i eksploatacja spektakli teatralnych, filmów, pokazów prac warsztatowych, koncertów, imprez otwartych i zamkniętych, gal, bali dobroczynnych, konkursów, konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych, wyjazdów studyjnych, rezydencji artystycznych i innych, w tym zagranicznych, związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia;
 23. rękodzielnictwo, promowanie rękodzieła, wytwarzanie produktów regionalnych
  i związanych z marką stowarzyszenia;
 24. tworzenie funduszy pomocowych dla osób w trudnych sytuacjach życiowych i zdrowotnych;
 25. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych poprzez pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych wspomagających działalność statutową Stowarzyszenia;
 26. współpracę z mediami, m.in., rozpowszechnianie i promowanie Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno – informacyjnych;
 27. prowadzenie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej;
 28. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia i stowarzyszeń współpracujących. [ Statut, Roz. II Cele Stowarzyszenia i sposoby działania, § 7]

 

 

Działania Stowarzyszenia STOG w 2015 roku:

Stowarzyszenie STOG jest młodą organizacją. Zrzesza ludzi, którzy chcą działać dla edukacji
i kultury na wszystkich płaszczyznach. Członkowie stowarzyszenia to osoby aktywne, pomysłowe
i pełne inicjatywy. W dotychczasowym życiu zawodowym oraz osobistym wykazywali się ponadprzeciętną aktywnością, której efekty widoczne były i nadal owocują w ich środowisku pracy
i środowisku sąsiedzkim.  Naturalna potrzeba animowania życia wspólnotowego sprawiła, że z grupy znajomych i przyjaciół zawiązało się Stowarzyszenie, czyli struktura formalno-prawna umożliwiająca realizację celowych projektów dedykowanych młodzieży, dorosłym czy osobom starszym,
a wymagających czegoś więcej, niż tylko zapału, dobrej woli oraz kreatywności. Tym czymś są oczywiście pieniądze, których dopływ umożliwia członkom Stowarzyszenia działania w pełni profesjonalne, zakrojone na szerszą skalę. Działając w ramach Stowarzyszenia możemy planować
w dłuższej i krótszej perspektywie, mierzyć siły na zamiary oraz podejmować zarówno inicjatywy indywidualne, jak i w ramach bilateralnej czy wieloosobowej współpracy.

Rok 2015 to rok, w którym grupa aktywnych inicjatorów powołała do działania Stowarzyszenie STOG. Był to dla nas rok istotny, ponieważ pomyślnie sfinalizowaliśmy wszystkie formalności, zapoznaliśmy się z przepisami dotyczącymi stowarzyszeń, uzyskaliśmy osobowość prawną,
a następnie rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pierwszych grantów.

 

Działania

 1. założenie stowarzyszenia – zebranie założycielskie odbyło się w dniu 05.05.2015 roku
 2. zatwierdzenie statutu przez sąd w dniu 24.06.2015 roku
 3. wpis do KRS w dniu 25.06.2015 roku
 4. złożenie niezbędnych informacji do Urzędu Skarbowego – NIP 8 w dniu 13.07.2015 – zgłoszenie identyfikacyjne, NIP-8 w dniu 09.10.2015 – zgłoszenie aktualizacji danych (podanie danych związanych ze sprostowaniem nazwy i bankowością), NIP-8 w dniu 04.11.2015 zgłoszenie aktualizacji danych (podanie danych dot. prowadzenia księgowości).
 5. założenie konta bankowego stowarzyszenia oraz wyrobienie pieczęci w dniu 18.09.2015
 6. w 2015 roku odbyły się 3 walne zebrania Stowarzyszenia STOG w dniach: 05.05, 15.06, 18.09.2015 roku, w czasie których podjęto 10 uchwał.
 7. nawiązanie współpracy z artystą grafikiem panem Janem Burnatem w celu wykonania projektu logo Stowarzyszenia STOG
 8. nawiązanie współpracy z biurem obsługi księgowej w Krakowie PRO CALCULO ANNA GAWLIK, ul. Wenecja 5/5, 31-117 Kraków na podstawie Umowy prowadzenia księgi handlowej zawartej w dniu 01.10.2015
 9. październik 2015 przystąpienie do konkursu grantowego Fundacji BZWBK Bank Dziecięcych Uśmiechów – dotacja nie przyznana, brak uzasadnienia operatora.

 

 

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i poniesionych kosztach.

 

Stowarzyszenie STOG w 2015 roku uzyskało przychody ze składek członkowskich wynoszących 10 zł miesięcznie, wpłacanych na konto stowarzyszenia lub bezpośrednio do Skarbnika. Członkowie założyciele uchwalili również wpłatę kapitału początkowego w wysokości 70 zł od osoby, w celu powiększenia zasobów finansowych stowarzyszenia, potrzebnych na realizację celów statutowych. Przychody z tych źródeł stanowiły główny kapitał stowarzyszenia, który pozwolił na realizację profesjonalnej obsługi księgowej, oraz innych celów statutowych stowarzyszenia.

Wysokość przychodów stowarzyszenia wyniosła 961,03 zł. Dotacje i składki w kwocie 960 zł stanowiły 99,89 % przychodów, pozostałe środki pojawiły się w wyniku operacji (oprocentowanie konta) i wyniosły 1,03 zł, co stanowiło 0,11 % przychodów rocznych.

W 2015 roku Stowarzyszenie STOG poniosło wydatki w wysokości 365,81 zł, w tym 335,81 zł na koszty administracyjne, 30 zł na koszty finansowe, co stanowi 100 % wydatków stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest też organizacją pożytku publicznego.

Stowarzyszenie nie zatrudnia na stałe pracowników, praca zarządu związana z prowadzeniem stowarzyszenia prowadzona jest wolontaryjnie.

 

Podsumowanie:

Powołanie Stowarzyszenia okazało się dla nas optymalnym rozwiązaniem. Uzyskując status organizacji pozarządowej zyskaliśmy nowe możliwości działania. Sformułowanie wypłynąć na szerokie wody
w naszym przypadku nie ma jedynie charakteru metaforycznego. Teraz naprawdę czujemy swoją sprawczość oraz  z nadzieją spoglądamy na nasze marzenia, które uzyskują już status planów. Każdy kolejny wniosek o przyznanie grantu to nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe perspektywy. Życzylibyśmy sobie, żeby nasz entuzjazm trwał jak najdłużej. Mamy nadzieję, że wokół Stowarzyszenia skupiać się będzie coraz więcej inspirujących aktywnych ludzi, a nasze działania przynosić  będą wymierne korzyści dla lokalnego środowiska.

 

opracowanie: Zarząd Stowarzyszenia STOG

no responses